.

.

§1
Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Sprzedawca – dostarczający towary za pośrednictwem Serwisu.
  Firma Kagam Gabriel Marcinów
  Aleja Mikołaja Kopernika 1B
  34-400 Nowy Targ
  NIP 735 259 93 18
  Tel. 508 396 315
  e-mail: biuro@trialsklep.pl
 2. Użytkownik – kupujący każdy, kto korzysta z towarów udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne,
 4. skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.trialsklep.pl
 5. Towary – rzeczy ruchome oznaczone, co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez
 6. Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 7. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i
 8. realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące towaru oraz szczegóły dostawy.
 9. Dostarczanie Produktów – sprzedaż towarów.
 10. Mail – adres poczty elektronicznej.
 11. Strony – Sprzedawca i Użytkownik.

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania towarów za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak
 3. również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 5. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu, co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty, z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta
 6. mogła zapoznać się z jej treścią. Do dostarczania towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3
Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu (sprzedaży) towarów w postaci odzieży, części, motocykli oraz akcesoriów motocyklowych.

§4
Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim towarów, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 5 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

§5
Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
  1. poprzez utworzenie konta w Serwisie – zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany – zalogowanie się w Serwisie;
  2. wybór towarów oferowanych w Serwisie;
  3. w przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji; poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia ze wskazaniem: danych kupującego oraz potwierdzenia i wyboru przesyłki.

§6
Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności towaru, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko, co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§7
Dostawa Towaru

 1. Zamówione towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem operatora pocztowego szacunkowy termin dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia wysyłki towaru.
 3. Koszty poszczególnych sposobów dostawy zostały przedstawione pod linkiem https://trialsklep.pl/dostawa-i-platnosc/
 4. Użytkownik Serwisu ma możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie firmy pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1.

§8
Odstąpienie

 1. Użytkownik będący kupującym może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie korzystając z udostępnionego formularza w zakładce Zwroty i reklamacje w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym towarem i dowodem zakupu przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy towar. Zwracany towar musi posiadać oryginalne etykiety, przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia, w które zaopatrzył towar Sprzedawca w chwili sprzedaży. Oznaczenia nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do towaru.
  Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych. Przedmiotem zwrotu nie może być towar, którego cena została obniżona z uwagi na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w towarze.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz zwrotu zakupionego towaru zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

§9
Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne wyświetlenie zawartości serwisu,
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§10
Polityka plików Cookies

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://trialsklep.pl/polityka-plikow-cookies/

§11
Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar.
 2. Zapłata jest możliwa w formie:
  1. gotówkowej przy wyborze opcji przesyłki za pobraniem,
  2. przelewem na konto:
   Bank Millennium S.A. w Nowym Targu nr rachunku 85 1160 2202 0000 0002 6733 1856
  3. przelewem na konto za pośrednictwem systemu płatności PayU.
 3. Cena i inne istotne warunki związane z towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy.
 4. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy, faktura zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

§12
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących towarów poprzez uzupełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce Zwroty i Reklamacje. Na prośbę Sprzedawcy, Użytkownik udostępni zdjęcie reklamowanego towaru ze wskazaniem wady, bądź odeśle towar na adres Sprzedawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. numer zamówienia oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§13
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem: www.trialsklep.pl, jest Trial Sklep Firma Kagam Gabriel Marcinó, Al.Mikołaja Kopernika 1B, 34-400 Nowy Targ, NIP 735 259 93 18, zwanym dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych – Dane Użytkownika Serwisu są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży zawartej poprzez serwis www.trialsklep.pl,
  w szczególności niezbędne są do:
  1. dokonywania rejestracji w Serwisie,
  2. złożenia zamówienia,
  3. dokonania rozliczeń,
  4. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru poprzez firmę odpowiedzialną za dostarczenie przesyłki,
  5. rozpatrywania reklamacji,
  6. w przypadku subskrypcji newslettera w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących aktualnych towarów, promocji czy wyprzedaży.
 4. Rodzaj danych – Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. zalogowania się w Serwisie – adres e-mail
  2. złożenia zamówienia w Serwisie:
   - imię i nazwisko lub nazwę firmy,
   - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Numer Identyfikacji Podatkowej,
   - adres e-mail,
   - adres wysyłkowy (kraj, województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu),
   - numer telefonu
   - nr rachunku bankowego w przypadku odstąpienia od umowy, bądź uznania reklamacji w celu dokonania zwrotu należności na rachunek bankowy Użytkownika.
  3. w przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego:
   - imię i nazwisko,
   - adres e-mail
 5. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą Użytkownika, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane podane w ust. 3 są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia złożonego w Serwisie i uprawnień przysługujących Użytkownikowi tj. zwrot/reklamacja.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. w każdej chwili może wycofać swoją zgodę – bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez niego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie a jego dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności,
  2. w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza usunięcie konta Użytkownika w Serwisie a jego dane nie będą przez nas przetwarzane,
  3. w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie a jego dane nie będą przez nas przetwarzane,
  4. może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności,
  5. w każdej chwili może zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali dane osobowe,
  6. w każdej chwili może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych,
  7. w przypadku zgłoszenia żądania nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania żądania poinformujemy o podjętych przez nas działaniach w tym zakresie.
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery zawierające informacje o promocjach, konkursach i nowościach publikowanych w Serwisie.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres biuro@trialsklep.pl zgłoszenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem Konta.
 10. Powierzenie przetwarzania danych – Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych operatorowi świadczącemu usługi pocztowe i przewozowe odpowiedzialnemu za dostarczenie przesyłki w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 11. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w wyniku którego mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne mające istotny wpływ na Użytkownika.
 13. Od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 14. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

§14
Platforma ODR (Online Dispute Resolution)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), możesz skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Adres naszej poczty elektronicznej do pierwszego kontaktu: biuro@trialsklep.pl

§15
Własność intelektualna

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§16
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.
0
0